Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

Pandy
9556 ff1e 500
Engineering
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viapesymista pesymista

June 08 2015

Pandy
8141 a7d4
Reposted from1923 1923 viahardkorwey hardkorwey
Pandy
6065 b42a 500
Reposted fromcontroversial controversial viashiaraena shiaraena
Pandy
1208 ce37
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viashiaraena shiaraena
2424 95e7

June 07 2015

Pandy
4800 f99c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viapikkumyy pikkumyy
0492 f3f6
Reposted fromirmelin irmelin viapikkumyy pikkumyy

June 06 2015

7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viaseksgrupowy seksgrupowy
Pandy

June 05 2015

Pandy

June 01 2015

Pandy

Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna

— Biały Oleander
Reposted fromdelightedd delightedd via17minut 17minut
Pandy
0320 15e1
Reposted fromgit git viaviolator violator
Pandy
Reposted fromtomczan tomczan viadeadwolf deadwolf
Pandy
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viavigil vigil

May 27 2015

Pandy
7963 efdd
Reposted frommisza misza viaspace-grunge space-grunge
Pandy
2580 d164
Reposted fromspace-grunge space-grunge
Pandy
2746 3a6a
Love 
Pandy
0576 a015 500
Pandy
2842 c5a3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl